Xin quý anh Chị em học trò đệ tử và chư thân hữu hoan hỷ giúp thầy chuyển thư nầy đến các vị lảnh đạo các nước và các cơ quan liên hệ đặc trách về sức khỏe , hoà bình cho nhân loại
Và cho dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau gởi đến các cơ quan truyền thông kính nhờ chuyến đến các vị lảnh đạo các nước, các tổ chức liên hệ và truyền tải rộng tới nhiều người để cùng nhau làm việc Phước Đức giúp chúng sanh vơi khổ.

Kính,

H.Diệu

Sau đây là nguyên văn thư của Thầy

Nguyên văn thư của Thầy